foto- Renaud Corlouer

Bukassa e banda no programa Radio Tambor